Polityka dywidendy

wieloletnie doświadczenie

ATAL S.A. przyjął politykę dywidendy określającą długoterminowe cele w zakresie poziomu wypłacanej dywidendy. Zakłada ona wypłatę dywidendy w wysokości od 70% do 100% skonsolidowanego zysku netto za dany rok obrotowy, przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej.

wartość dodana

Intencją Spółki jest także ciągłe, systematyczne i stabilne tworzenie wartości dodanej dla akcjonariuszy, co przekładać się ma na zwrot zainwestowanego kapitału w postaci wzrostu wartości akcji. Podejmowane w tym zakresie działania mają na celu wspieranie wizerunku Spółki jako stabilnej inwestycji o charakterze długoterminowym.

WYPŁACONO PONAD 950,8 MLN ZŁOTYCH

Już w trakcie pierwszej oferty publicznej oraz debiutu na GPW Zarząd ATAL S.A. zapowiadał, że ATAL S.A. to spółka dywidendowa, której celem jest dzielenie się wypracowanym zyskiem z akcjonariuszami. Łączna kwota wypłaconej dywidendy – od początku obecności ATAL S.A. na GPW – wynosi ponad 950,8 mln PLN.

Historia wypłat dywidendy

950,8 mln PLN

suma wypłat dywidend

232,3 mln PLN

najwyższa wypłacona dywidenda

2022
Dywidenda za akcję: 5 193 573 050
2021
Dywidenda za akcję: 6 232 287 660
2020
Dywidenda za akcję: 3,03 117 305 268,3
2019

Wyjątkowo w roku 2020 w związku z sytuacją pandemiczną oraz trudnymi do przewidzenia jej skutkami gospodarczymi Zarząd ATAL S.A. podjął decyzję o jednorazowej zmianie założeń polityki dywidendy i rekomendował Walnemu Zgromadzeniu rezygnację z wypłaty dywidendy za 2019 rok. Zysk, który nie trafił do akcjonariuszy w formie dywidendy, przeznaczony został na kapitał zapasowy. Zgodnie z zapowiedzią w kolejnym roku spółka powróciła do dzielenia się zyskami z akcjonariuszami, podtrzymując politykę dywidendy.

2018
Dywidenda za akcję: 4,70 181 958 667
2017
Dywidenda za akcję: 3,54 137 049 719,4
2016
Dywidenda za akcję: 1,68 64 976 456,9
2015
Dywidenda za akcję: 0,61 23 680 000
2020
0 50 000 000 100 000 000 150 000 000 200 000 000