Struktura akcjonariatu

Akcjonariusze Liczba akcji Udział w kapitale (%) Liczba głosów Udział w głosach WZA (%)

Juroszek Holding sp. z o.o., w której 100% udziałów posiada Zbigniew Juroszek, Założyciel i Prezes Spółki

32 322 359 74,79% 33 822 359 75,64%
Fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. 3 708 523 8,58% 3 708 523 8,29%
Pozostali akcjonariusze 7 183 728 16,63% 7 183 728 16,07%
Ogółem 43 214 610 100% 44 714 610 100%

Akcjonariat wg liczby głosów na WZA

75,64%

8,29%

15,07%

Juroszek Holding sp. z o.o.

Fundusze zarządzane przez NN

Pozostali akcjonariusze

Kapitał zakładowy Spółki

Seria Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów
A 1 500 000,00 3,47% 3 000 000,00 6,71%
B 13 604 600,00 31,48% 13 604 600,00 30,43%
C 17 110 000,00 39,59% 17 110 000,00 38,26%
D 10,00 00,00% 10,00 0,00%
E 6 500 000 15,04% 6 500 000 14,54%
F 4 500 000 10,42% 4 500 000 10,06%
Razem 43 214 610,00 100% 44 714 610,00 100%

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 216 073 050,00 PLN i dzieli się na 43 214 610 akcji o wartości nominalnej 5,00 PLN każda, w tym:

1 500 000

akcji imiennych uprzywilejowanych serii A

13 604 600

akcji na okaziciela serii B

17 110 000

akcji na okaziciela serii C

10

akcji na okaziciela serii D

6 500 000

akcji na okaziciela serii E

4 500 000

akcji na okaziciela serii F